Algemene voorwaarden

1. Het is niet toegestaan de bereikbaarheidsgegevens te verhandelen, te reproduceren of te gebruiken voor (direct-) mailing.

2. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spanje Music Media, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen www.denederlandsecostagids.nl en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.

3. U mag de bereikbaarheidsgegevens slechts op het beeldscherm oproepen. De bereikbaarheidsgegevens mogen niet in een bestand worden opgeslagen anders dan in een tijdelijk bestand dat noodzakelijk is voor de goede werking van uw browser. 

4. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Spanje Music Media zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van bereikbaarheidsgegevens te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Spanje Music Media.

5. Spanje Music Media staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de bereikbaarheidsgegevens op www.denederlandsecostagids.nl. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Spanje Music Media aan de samenstelling van www.denederlandsecostagids.nl en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft zij geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Spanje Music Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.denederlandsecostagids.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid www.denederlandsecostagids.nl te kunnen raadplegen.

6. Spanje Music Media behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

7. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.